PRAKTISCH - HUISREGELS // PRIVACY

HUISREGELS:
De kassa is open een uur voor de voorstelling.
Gereserveerde tickets moeten ten laatste een kwartier voor aanvang worden afgehaald.
Onze voorstellingen beginnen stipt op het aangekondigde uur.

Eenmaal een voorstelling is gestart, worden de laatkomers niet meer in de zaal toegelaten aangezien dit door publiek en artiest als storend wordt ervaren.
Laatkomers kunnen, indien er een pauze is, eventueel wel nog de zaal betreden na de pauze.

Tickets van laatkomers worden niet terugbetaald of omgeruild.

CC de Meent is een openbaar gebouw, het is dus verboden om binnen te roken.

Het is verboden te fotograferen, geluids- of beeldopnames te maken zonder voorafgaande toestemming.

Tijdens de voorstellingen vragen wij aan iedereen de gsm uit te schakelen.

Het is verboden drank en snoep op de tribune mee te nemen.

PRIVACY:

De privacyverklaring verduidelijkt waarom gemeente Beersel persoonsgegevens verzamelt en hoe hiermee omgegaan wordt. Gemeente Beersel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook GDPR genoemd.
Dit betekent dat wij:
• persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is. Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden;
• passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.
• CC de Meent bewaart in het kader van de nieuwe COVID-19 maatregelen de aanwezigheidsregisters. Deze lijsten kunnen ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde tracing-instanties. De gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:
Gemeente Beersel
Alsembergsteenweg 1046
1652 Alsemberg
info@beersel.be
02 359 17 17

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door Gemeente Beersel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• De gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
• Aan de activiteiten van Gemeente Beersel te kunnen deelnemen
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid
• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Persoonsgegevens die de Gemeente Beersel verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
De Gemeente Beersel deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Gemeente Beersel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en respecteert de wettelijke termijn.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken en dit binnen de 30 dagen.Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem contact met ons op. Als Gemeente Beersel geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

ARCHIVERING
Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Gemeente Beersel kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 30 mei 2019.

CONTACTINFORMATIE VTC
VTC is de Vlaamse Toezichtcommissie en is de instantie waar je als burger terecht kan indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens.Meer informatie over privacy/GDPR en hoe en wanneer je de klacht kan indienen bij het VTC, kan je vinden op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

CC de Meent - Gemeenveldstraat 34 - 1652 Alsemberg - Tel 02 359 16 00 - info@demeent.be